Thứ Bậc ()

Hoàn Tất (7/7)58 phút/tập Chính Kịch

0,01% số học sinh đứng đầu nắm quyền kiểm soát luật pháp và trật tự ở trường cấp ba Jusin, nhưng một học sinh chuyển trường bí mật lại gây nhiễu loạn thế giới bất khả xâm phạm ấy.

Mở rộng