Transformers: Vùng Tối Của Mặt Trăng ()

#Hà Nội

Khi Optimus Prime biết về con tàu Transformer bị rơi tại mặt trăng, ông dẫn đầu nhiệm vụ giải cứu viên phi công còn nằm lại: người thầy của ông, Sentinel Prime.

Mở rộng